index :: l'associació dels amics de la seu :: vida associativa i funcionament

l'associació dels amics de la seu

vida associativa i funcionament

Un col·lectiu format per uns 300 membres és el que composa l’associació “Amics de la Seu” en l’actualitat. L’òrgan suprem rector de l’associació és l’assemblea general de socis que es reuneix un cop l’any amb caràcter ordinari i, quan convé, de forma extraordinària. La quota és voluntària i el seu import i periodicitat el fixa lliurament cadascú.

La junta que dirigeix l’entitat està formada en l’actualitat per 15 membres, tots ells amb veu i vot, dels quals, tal com s’estableix en els Estatuts, ho són per dret propi, el Rector de la Parròquia, un representant del Capítol de Canonges, un del Consell de Pastoral de la Parròquia i un de l’Ajuntament de Manresa.

El 25 de febrer de 1999 s’obtingué la declaració d’entitat d’”Utilitat Pública” a favor de la nostra associació. Aquest fet permet als nostres socis i col·laboradors gaudir d’uns determinats beneficis fiscals.