index :: l'associació dels amics de la seu :: resum històric

l'associació dels amics de la seu

resum històric

La Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, inclosa oficialment en el catàleg de monuments històrics i artístics de l’Estat Espanyol, per decret del govern provisional de la República del 3 de juny de 1931, representa, des del punt de vista de la seva conservació, manteniment i restauració, un cost econòmic de considerable importància.

Des dels anys 40, un cop finalitzada la Guerra Civil (1936-39), en què la Seu sofrí importants destruccions, les obres realitzades representaven, de fet, unes despeses afegides que eren administrades, juntament amb el rector de la Parròquia, per una Junta d’Obra. Això suposava un gran esforç i, molt aviat, es veié la conveniència de crear una associació que, a més d’administrar, promogués la conservació de tot el que afectés a l’obra de la Basílica, així com de les necessitats internes o externes de la mateixa. Igualment podria sol·licitar ajuts als organismes oficials per a les finalitats proposades.

La constitució definitiva de l’Associació tingué lloc el 22 de maig de 1971, amb l’aprovació dels estatuts, ratificats pel Govern Civil d’aleshores. Tot seguit, s’elegí la primera Junta Directiva de l’Entitat. Aquesta entitat de dret, podia canalitzar els esforços més apropiadament per a la consecució de les finalitats proposades en el projecte d’estatuts elaborat al respecte; “Promoure la realització de les obres que es considerin necessàries o convenients per a la restauració i conservació de la Basílica de la Seu de Manresa tant en el que pertoca a la fàbrica de la mateixa com als elements artístics del seu interior o exterior”. Els primers estatuts foren actualitzats el 1990 per adaptar-los a la normativa legal vigent i de nou al 2004.